Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Гарах үр дүн

Гарах үр дүн
 • Брэнд үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
  Дэлхийн анагаахын хот гэсэн нэр алдраар хотын брэндийг өсгөн нэмэгдүүлэх
  Олон улсын анагаахын аялал жуулчлалын төв хот болж хөгжиж, хотын байр суурийг дэлхийд анагаахын аялал жуулчлалын хот болгон сайжруулах
 • Орон нутгийн эдийн засгийг сэргээх
  Хүнд өвчтэй гадаадын өвчтөнүүдийг илүү их татсанаар орон нутгийн арилжааны бүсүүдийн хэрэглээг өдөөх
  Хүнд өвчтэй гадаадын өвчтөнүүдийг илүү их татсанаар орон нутгийн арилжааны бүсүүдийн хэрэглээг өдөөх
 • Анагаахын аялал жуулчлалыг өсгөн нэмэгдүүлэх
  Үүнийг дагалдаад холбоотой аж үйлдвэрүүдэд (эмнэлэгийн үйлчилгээ, дэлгүүр, хоол хүнс, соёл, г.м.) ажлын орон тоо нэмэгдэх томоохон нөлөөтэй
  Анагаахын аялал жуулчлал илүү чанартай, илүү их болох бололцоотой
 • Гарах тоон үр дүн
  (2018 он гэхэд)
  Үйлдвэрлэлтийг ойролцоогоор 170 тэрбум вон, нэмэгдсэн өртгийг ойролцоогоор 83.9 тэрбум вон, ашиг орлогыг ойролцоогоор 41.5 тэрбум вон, ойролцоогоор ажлын шинэ орон тоог 3,426 хүнээр (эмнэлэгийн үйлчилгээнд 1,478 аялал жуулчлалд 1,948 хүний шинэ орон тоо) тус тус нэмэгдүүлнэ
SNS
Facebook
tweeter