Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Welcome to visit the website of Gangseo-gu medical tourism.

Гишүүнээр элсэх

Гишүүний мэдээлэлийн талаар олон нийтийн байгууллагын худийн мэдээлэлийг хамгаалах талаар хуульд үндэслэн хадгалах болно.
Гишүүнээр элсэхийн өмнө доорх хэрэглэх гэрээг заавал уншихыг хүсье.

Хэрэглэх гэрээ
Article 1 ( Effect and Amendment of User Agreement )
1.1 Homepate of Gangseo-gu medical tourism (http://medicaltour.gangseo.seoul.kr) will provide service to a user under the condition that such user agrees and complies with this user agreement.

Article 2 (Approval and Limit of Membership)
2.1 If a case falls under one of followings, the Gangseo-gu Public Health Center may suspend/limit its approval of membership:
2.1.1 when the personal information given by the user for application to join membership is not true;
2.1.2 when the user files application for membership for the purpose of violation of laws and regulations or destruction of public peace, order or fine customs;
2.1.3 when the user desires to use the service for wrongful purpose; or
2.1.4 when the user desires to use the service for profit.

Article 3 (Protection and Use of Personal Information)
3.1 Except for the homepage of Gangseo-gu medical tourism and other web-sites which are directly operated by the Gangseo-gu Public Health Center, personal information protection policy of the Gangseo-gu Public Health Center shall not be applicable for the web-sites which are linked with such homepage and other web-sites which are directly operated by the Gangseo-gu Public Health Center.

Article 4 (Obligations of User and Members)
4.1 Users and members shall comply with all the rule, regulations and notices set forth or announced by the Gangseo-gu Public Health Center or relevant laws and regulations. Also, the users and members shall not conduct any acts which may hinder businesses of the Center, harm the reputation of the Center or damage on

Article 5 (Messages of Members)
5.1 If any damage on the member himself/herself or other problem arises out of the messages which are posed in the bulletin board by the member, such member shall be liable for such damages or problems. The Gangseo-gu Public Health Center shall not be liable or such damages or problems unless there is exceptional circumstance.

Article 6 (Damage Compensation)
6.1 The Gangseo-gu Public Health Center and the users shall be liable for loss and damages on other party regarding the use of service, if such loss and damages are caused by intentional fault or gross negligence of the party.
6.2 The Gangseo-gu Public Health Center shall not be liable for any loss and damages so far as the Center does not violate the policy of personal information protection in terms of the use of service which is provided at no charge.

Article 7 (Indemnification)
7.1 The Gangseo-gu Public Health Center shall be indemnified for all liability arising out of any unavoidable or uncontrollable reasons including repair, replacement, regular inspection or construction of the homepage facilities of Gangseo-gu medical tourism.
7.2 The Gangseo-gu Public Health Center shall not liable for credibility and accuracy of various information and materials which are posted by the members in the homepage of Gangseo-gu medical tourism. The Gangseo-gu Public Health Center shall have no obligation to intervene any dispute regarding the service which may occur either between members or between the member and any 3rd party nor the Center is liable for any loss and damages which may be caused by such dispute.
7.3 The Gangseo-gu Public Health Center shall not have any obligation to inspect the messages posted by the members prior to that posting nor have any duty to check or review those messages on regular basis. The Gangseo-gu Public Health

Article 8 (Notice)
8.1 In the event that it has to make a notice to all the unspecified members, the Gangseo-gu Public Health Center may post such notice for more than seven (7)

Article 9 (Others)
9.1 Any matter which is not set forth in this user agreement shall be governed by relevant laws and regulations of the Republic of Korea.

Хувийн мэдээлэлээ өгөх тайлбар
Авч байгаа хувийн мэдээлэлийн агуулга
Гансо Дүүрэг эмнэлгийн аялал жуулчлалын цахим хуудсанд
гишүүнээр элсэхэд доорх мэдээлэлийг шаардана.
Зайлшгүй бичих хэсэг : Нэр, Төрсөн огноо, Хүйс, Нууц дугаар, e-mail хаяг, Амьдарч байгаа улс/хот, хаяг, холбоо барих утас, өвчний байдал.
Сонгож болох хэсэг : ажил, сонирхож буй салбар
Цахим хуудсыг хэрэглэх тохиолдолд дараах мэдээлэл нь Log In тэмдэглэгээгээр дамжуулан автоматаар орж, хадгалагдана.
Холбогдож буй Log, холбогдож буй IP мэдээлэл, зочилсон өдөр, брауз мэдээлэл

Хувийн мэдээлэлийг хүлээн авах болон хэрэглэх зорилго
Гансо Дүүрэг эмнэлгийн аялал жуулчлалын цахим хуудас хүлээн авч байгаа хувийн мэдээлэлийг дараах зорилгоор ашиглана.
- e-mail хаяг, нууц дугаар : Цахим хуудаст нэвтрэхэд хувь хүнийг батлах явцад ашиглагдана
- нэр, төрсөн огноо, хүйс, амьдарч буй улс/хот, хаяг, холбоо барих утас, ажил : зөвлөгөө, коммюнити, ивент, хувийн мэдээлэлээ өөрчлөх

Хувийн мэдээлэлийг хэрэглэх хугацаа
Гансо Дүүргийн эмнэлгийн аялал жуулчлалын цахим хуудсанд элсэж орсон өдрөөс үйлчилгээ үзүүлж байгаа хугацааны туршид цахим хуудасны үйлчилгээг хэрэглэхийн тулд хувийн мэдээлэлийг хадгалах болон хэрэглэдэг.
- Гишүүн байхаас татгалзах үед мэдээлэлийг авах болон хэрэглэх зорилгыг биелүүлсэн тохиолдолд мэдээлэл бүрэн устгагдана.
- Харин холбоотой хуулийн заалтанд үндэслэн хадгалах шаардлагатай тохиолдолд холбоотой хуулийн заалтын дагуу тодорхой хугацааны турш мэдээлэлийг хадгална.

Хувийн мэдээлэлийг авах болон дамжуулах
Гансо Дүүргийн эмнэлгийн аялал жуулчлалын цахим хуудсан дээр дараах тохиолдолд 3 дахь этгээдэд өгөх бөгөөд, бусад тохиолдолд мэдээлэлийг дамжуулахгүй.
- Тухайн гишүүн тогтсон эмнэлэгт хүргэж байгаа зөвлөгөөний бичиг
(нэр, төрсөн огноо, хүйс, нууц дугаар, e-mail хаяг, хаяг, холбоо барих утас, өвчний байдал, ажил)
- Зөвхөн дараах тохиолдолд мэдээлэлийг өгч болно. [Үндэслэл: Хувийн мэдээлэлийг хамгаалах хууль 18-р зүйлийн 2-р заалт];
· Мэдээлэлийн талаар тусдаа зөвшөөрөл авсан тохиолдолд;
. Бусад хуулийн онцгой заалт байгаа тохиолдолд;
. Мэдээлэл болон тэр хуулийн этгээд санаагаа бүрэн илэрхийлж чадахгүй байх тохиолдолд байх хаяг нь тодорхойгүй байдлаас нөхцөл байдлын зөвшөөрлийг авч чадахгүй байх тохиолдолд зайлшгүй тодорхой мэдээлэл болон 3 дахь этгээдийн амийн асуудал, бие махбодь, хөрөнгийн ашгийн төлөө хэрэгтэй гэж хүлээн зөвшөөрөгдөх тохиолдолд.;
· Статистик болон судалгаа зэрэг зорилгоор шаардлагатай тохиолдолд хэн гэдгийг мэдэгдэхгүй байдлаар хувийн мэдээлэлээр хангах тохиолдолд.;
. Хувийн мэдээлэлийг тухайн зорилгоос гадна өөр зорилгоор хэрэглэх юмуу, эсвэл үүнийг 3 дахь этгээдэд өгөхгүй, өөр хуулиас тогтсон хариуцсан хүрээнийхээ ажлыг хэрэгжүүлж чадахгүй байх тохиолдолд хамгаалах комиссийн хурлаар орсон тохиолдолд.;
· Гэрээ, олон улсын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн төлөө гадаадын засгийн газар болон олон улсын байгууллагт өгөхийн тулд хэрэгтэй тохиолдолд.;
. Гэмт хэргийн шалгалт ба хуулийн байгууллагт хэрэгтэй тохиолдолд.;
. Хуулиийн байгууллагын шийдвэр гүйцэтгэх ажилд хэрэгтэй тохиолдолд.
. Шийтгэл болон хариуцан хамгаалах үйл ажиллагааны төлөө хэрэгтэй тохиолдолд.
- Мэдээлэлийн гол эзэн нь хувийн мэдээлэлийн 3дахь этгээдэд өгөхөд татгалзаж болох бөгөөд, зөвшөөрөхөөс татгалзах үед Гансо дүүргийн эмнэлгийн аялал жуулчлалын цахим хуудсанд элсэн орох боломжгүй бөгөөд Гансо дүүргийн эмнэлгийн аялал жуулчлалын цахим хуудсанд хангагдаж байгаа үйлчилгээг хэрэглэх боломжгүй юм.

SNS
Facebook
tweeter